Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden ontroerendGOEDDD!

ARTIKEL 1

Totstandkoming en inhoud overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever mondeling of schriftelijk een aanbod van ontroerendGOEDDD! aanvaardt en deze door ontroerendGOEDDD! wordt bevestigd door een zogenaamde “Bevestiging bestelling”.

ARTIKEL 2

Wijze van facturering en betaling

Particuliere en zakelijke opdrachtgevers dienen ontroerendGOEDDD! vooraf te betalen. Betaling dient uiterlijk veertien dagen na ontvangst van de factuur te zijn uitgevoerd. Een reservering op deelname vervalt automatisch indien de betaling binnen deze termijn niet ontvangen is.

ARTIKEL 3

Aansprakelijkheid

3.1

Alle deelnemers nemen op eigen risico deel en de ontroerendGOEDDD! is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de deelname.

3.2

ontroerendGOEDDD! is niet aansprakelijk voor enige schade aan zaken of personen van opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet en/of grove schuld zijdens ontroerendGOEDDD!.

3.3

Indien en voor zover ontroerendGOEDDD! om welke reden dan ook aansprakelijk zou zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat haar aansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval uitkeert.

3.4

ontroerendGOEDDD! is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan de door deelnemers meegebrachte eigendommen zoals jassen, tassen en andere persoonlijke eigendommen.

3.5

ontroerendGOEDDD! is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van een annulering gedaan door de ontroerendGOEDDD!.

ARTIKEL 4

Annulering van de overeenkomst

4.1

Het door de opdrachtgever aan ontroerendGOEDDD! opgegeven aantal personen, waarop de opdracht betrekking heeft, is bindend. Opdrachtgever is niet tot schadeloosstelling gehouden mits de annulering van de workshop of vermindering van het aantal deelnemers plaatsvindt uiterlijk veertien dagen voor de vastgestelde leveringsdatum en ontroerendGOEDDD! nog geen met de opdrachtgever overeengekomen uitgaven heeft gedaan. In dat laatste geval is opdrachtgever verplicht tot het schadeloosstellen van genoemde uitgaven.

4.2.

Bij annulering of bij een vermindering van het aantal deelnemers tussen dertien en acht dagen voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden 50% van de reserveringswaarde aan ontroerendGOEDDD! te betalen.

4.3.

Bij annulering of bij een vermindering van het aantal deelnemers zeven dagen of minder voor bedoeld tijdstip is de opdrachtgever gehouden de gehele reserveringswaarde aan ontroerendGOEDDD! te betalen.

4.4

ontroerendGOEDDD! is te allen tijde gemachtigd bij bijvoorbeeld ziekte of te weinig deelnemers  te annuleren of te verplaatsen. Deelnemers worden daar direct van op de hoogte gebracht.

Algemene voorwaarden ontroerendGOEDDD! juni 2023